Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Natječaji

Natječaji u Domu za starije osobe Ksaver

Natječaj – njegovatelj/ica

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

NJEGOVATELJ/ICA – 3 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završena osnovna škola i tečaj za njegovateljicu
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. domovnicu i rodni list
 3. presliku o završenom tečaju za njegovateljicu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 5. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 6. potvrdu o radnom iskustvu (presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca(koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj njegovateljica-ugovor na odredjeno (pdf)

Natječaj – fizioterapeut/kinja

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

 • FIZIOTERAPEUT/KINJA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti:

 • Završeno srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeutskog tehničara
 • Radno iskustvo: 1 godina
 • Probni rad: 2 mjeseca
 • Posebni uvjeti: poznavanje rada na elektroničkom računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. molba
 2. životopis
 3. domovnicu i rodni list (kopije)
 4. svjedodžbu o završenom školovanju (kopija)
 5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (kopija)
 6. licenca za samostalan rad (kopija)
 7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 8. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

Više u pdf dokumentu:

NATJECAJ FIZIOTERAPEUT-KINJA (pdf)

Natječaj – medicinska sestra/tehničar

 

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

 • MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za med.sestru/tehničara
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod brojem 1.)
 4. presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu) (za radno mjesta pod brojem 1.)
 5. presliku svjedodžbe osnovne škole (za radno mjesto pod brojem 2.)
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
 7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
 8. potvrdu o radnom iskustvu(presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca(koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, za radna mjesta pod brojem 1. i 2.)

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj medicinska sestra tehnicar (pdf)

 

Natječaj – socijalni radnik/ca

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

1. Socijalni radnik/ca – VŠS/VSS – 1 izvršitelj

 • uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, položen stručni ispit, odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada (licenca)
 • potrebna ostala znanja i vještine: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije, 1 godina radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. domovnicu i rodni list
 3. diplomu
 4. uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
 5. odobrenja za samostalni rad,
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

Više u pdf dokumentu: 

Natjecaj – socijalni radnik-ca (pdf)

Natječaj za zapošljavanje

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radna mjesta:

 • MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  – 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
 • PRALJA/GLAČARA 
  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca

Više u pdf dokumentu:

Natjacaj za zaposljavanje 15062021 (pdf)

Natječaj – stručnjak zaštite na radu i zaštite od požara

 

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
ZAGREB, NEMETOVA 2
Zagreb, 26.05.2020.

Na temelju članka 36. Statuta Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova ravnateljica Doma za starije osobe Ksaver Snježana Bubenik r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

 1. Stručni uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij tehničkog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja i osposobljenost za poslove iz Zaštite na radu i zaštite od požara
 2. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. rodni list
 3. presliku diplome odgovarajućeg usmjerenja
 4. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu zaštite na radu (II stupanj)
 5. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu zaštite od požara
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 8. tri (3) godine iskustva u obavljanju istih ili sličnih poslova
 9. potvrdu o radnom iskustvu (presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“ – i s navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“ Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14,39/18) , dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20
dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Dom za starije osobe Ksaver koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Odluka o odabiru kandidata

 

Dom za starije osobe Ksaver – Odluka o odabiru kandidata za Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, NJEGOVATELJ/ICA, POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI, ČISTAČ/ICA

Više u pdf dokumentu:
Odluka o odabiru kandidata (pdf)

Natječaji za prijem u radni odnos

 

Dom za starije osobe Ksaver – Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
– 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

2. NJEGOVATELJ/ICA
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

3. POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI
– 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

4. ČISTAČ/ICA
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj za prijemu radni odnos 06032020 (pdf)

Natječaj – medicinska sestra/tehničar i njegovatelj/ica

 

U Zagrebu,06.11.2019.
Urbroj: 2087/18

 

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na  radna mjesta:

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

– 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti: 

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

 

 1. NJEGOVATELJ/ICA

– 3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jedan) mjeseca.

      Uvjeti:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. završen tečaj za njegovateljicu
 3. 1 godina radnog iskustva
 4. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku svjedodžbe o završetku srednjoškolskog obrazovanja za medicinsku sestru/tehničara (za radno mjesto pod brojem 1.)
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod brojem 1.)

     4 .  presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu) (za radno mjesta pod brojem 1.)

 1. presliku o završenom tečaju za njegovateljicu  (za radno mjesto pod brojem 2.)
 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 3. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 4. potvrdu o radnom iskustvu (presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“ – i s navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“ Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14,39/18) , dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetim.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Dom za starije osobe Ksaver koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskorirtiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver  pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.                                              

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj – njegovateljica i medicinska sestra (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA