Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Natječaji

Natječaji u Domu za starije osobe Ksaver

Natječaji za zapošljavanje 25.05.2022. g.

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

 1. KUĆNI MAJSTOR/ICA 1 izvršitelj/ica neodređeno puno radno vrijeme,
 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca,
 3. NJEGOVATELJ/ICA – 2 izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca,
 4. ČISTAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaji za zaposljavanje 25052022 (pdf)

Natječaji za radna mjesta u Domu

 

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 28.03.2022.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

NATJEČAJ

za radno mjesto:

 • KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara
 2. 1 godina radnog iskustva
 3. poznavanje rada na računalu
 4. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi svjedodžba (preslika)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od mjesec dana)
 5. Preslika osobne iskaznice ili domovnice

za radno mjesto:

 • KUĆNI MAJSTOR/ICA 1 izvršitelj/ica neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. vozački ispit B- kategorije
 4. položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja
 5. položen program za obavljanje poslova stručnog djelatnika za protueksplozijsku zaštitu u prostorima kotlovnice
 6. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi svjedodžba (preslika)
 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja
 4. Dokaz o položenom programu za obavljane poslova stručnog djelatnika za protueksplozijsku zaštitu u prostorima kotlovnice (EX izvedba)
 5. Preslika vozačke dozvole
 6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 7. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od mjesec dana)
 8. Preslika osobne iskaznice ili domovnice

za radno mjesto:

 • NJEGOVATELJ/ICA – 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

 1. Završena osnovna škola i tečaj za njegovateljicu
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o položenom tečaju za njegovateljicu (preslika uvjerenja)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od mjesec dana)
 5. Preslika osobne iskaznice ili domovnice

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava
%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima
%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za starije osobe Ksaver za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Pisane prijave s prilozima treba podnijeti u roku od petnaest (15 dana) od dana objave natječaja na  Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Doma za starije osobe Ksaver, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, 10000 Zagreb, Nemetova 2.  Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom „Za natječaj- kuhar/ica, kućni majstor/ica ili njegovatelj/ica).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ravnateljica:
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaji za radna mjesta u Domu (pdf)

Natječaj – kuhar/ica

 

Natječaj za radno mjesto – KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

UVJETI:

 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara
 2. 1 godina radnog iskustva
 3. poznavanje rada na računalu
 4. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi svjedodžba (preslika)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od mjesec dana)
 5. Preslika osobne iskaznice

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – kuhar-ica (pdf)

Natječaj – čistač/ica

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

 1. ČISTAČ/ICA
  – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

Uvjeti:

 • Završena osnovna škola
 • da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis
 • domovnicu i rodni lisT
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 • potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – cistac-ica (pdf)

Natječaj – njegovatelj/ica

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: 

 1. NJEGOVATELJ/ICA
 • 3 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završena osnovna škola i tečaj za njegovateljicu
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. domovnicu i rodni list
 3. presliku o završenom tečaju za njegovateljicu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 5. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 6. potvrdu o radnom iskustvu (presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca(koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 04.11.2021. godine do 26.11.2021. godine, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20
dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Dom za starije osobe Ksaver koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskorirtiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj njegovateljica-ugovor na odredjeno (pdf)

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma Ksaver

 

Na temelju čl. 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), čl. 154. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 ,130/17, 98/19 i 64/20) i od čl 34. do čl. 44. Statuta Doma za starije osobe Ksaver, Upravno vijeće Doma raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma za starije osobe Ksaver Zagreb

Za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 1. Državljanstvo Republike Hrvatske
 2. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 3. Najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju i
 4. U odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 5. Protiv koje se ne vodi kazneni postupak (što dokazuje uvjerenjem pribavljenim od nadležnog suda ne starijim od 15 dana od dana podnošenja prijave)

Iznimno, ako se na Javni natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz točke 2. ovog natječaja, za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomskih studij iz točke 2. ovog natječaja i ispunjava uvjete iz točke 3. i 4. natječaja.

Mandat ravnatelja/ravnateljice traje četiri godine.

Kandidati za ravnatelja/ravnateljicu podnose pisanu prijavu na natječaj. Prijavi treba priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke 1., 2. i 3. natječaja i životopis.

Dokaze da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili za prekršaje iz točke 4. ovog natječaja, te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz točke 4. natječaja Dom će pribaviti po službenoj dužnosti. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te dokaz da je nezaposlen. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843,

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
)

Pisane prijave s prilozima treba podnijeti u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Dom za starije osobe Ksaver Zagreb, 10000 Zagreb, Nemetova 2. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom „Ne otvarati, natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Vesna Mastela Bužan dipl. soc. radnica

Javni natjecaj za imenovanje ravnatelja-ravnateljice Doma Ksaver (pdf)

Natječaj – njegovatelj/ica

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

NJEGOVATELJ/ICA – 3 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završena osnovna škola i tečaj za njegovateljicu
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. domovnicu i rodni list
 3. presliku o završenom tečaju za njegovateljicu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 5. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 6. potvrdu o radnom iskustvu (presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca(koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj njegovateljica-ugovor na odredjeno (pdf)

Natječaj – fizioterapeut/kinja

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

 • FIZIOTERAPEUT/KINJA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti:

 • Završeno srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeutskog tehničara
 • Radno iskustvo: 1 godina
 • Probni rad: 2 mjeseca
 • Posebni uvjeti: poznavanje rada na elektroničkom računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. molba
 2. životopis
 3. domovnicu i rodni list (kopije)
 4. svjedodžbu o završenom školovanju (kopija)
 5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (kopija)
 6. licenca za samostalan rad (kopija)
 7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 8. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

Više u pdf dokumentu:

NATJECAJ FIZIOTERAPEUT-KINJA (pdf)

Natječaj – medicinska sestra/tehničar

 

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

 • MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za med.sestru/tehničara
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod brojem 1.)
 4. presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu) (za radno mjesta pod brojem 1.)
 5. presliku svjedodžbe osnovne škole (za radno mjesto pod brojem 2.)
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
 7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
 8. potvrdu o radnom iskustvu(presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca(koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, za radna mjesta pod brojem 1. i 2.)

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj medicinska sestra tehnicar (pdf)

 

Natječaj – socijalni radnik/ca

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

1. Socijalni radnik/ca – VŠS/VSS – 1 izvršitelj

 • uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, položen stručni ispit, odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada (licenca)
 • potrebna ostala znanja i vještine: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije, 1 godina radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. domovnicu i rodni list
 3. diplomu
 4. uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
 5. odobrenja za samostalni rad,
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

Više u pdf dokumentu: 

Natjecaj – socijalni radnik-ca (pdf)

Natječaj za zapošljavanje

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radna mjesta:

 • MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  – 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
 • PRALJA/GLAČARA 
  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca

Više u pdf dokumentu:

Natjacaj za zaposljavanje 15062021 (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA