Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Stari Natječaji

Stari Natječaji – Dom Ksaver

Natječaj – glavna medicinska sestra i medicinska sestra

 

U Zagrebu, 22.10.2019.
Ur.broj: 1924/19

NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

1. GLAVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
– 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završeno stručni studij sestrinstva
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome o stručnom studiju sestrinstva
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 4. presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu)
 5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 6. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 7. potvrdu o radnom iskustvu (presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – glavna medicinska sestra“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Dom za starije osobe Ksaver koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskorirtiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj glavna med_sestra i med_sestra (pdf)

Natječaji za prijam u radni odnos

 

NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

 

1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završeno stručni studij sestrinstva
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

 

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

 

3. NJEGOVATELJ/ICA
2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jedan) mjeseca.

Uvjeti:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. završen tečaj za njegovateljicu
 3. 1 godina radnog iskustva
 4. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome o stručnom studiju sestrinstva (za radno mjesto pod brojem 1.)
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
 4. presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu) (za radno mjesta pod brojem 1. i 2.)
 5. presliku o završenom tečaju za njegovateljicu (za radno mjesto pod brojem 3.)
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 8. potvrdu o radnom iskustvu (presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“ – i s navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Dom za starije osobe Ksaver koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskorirtiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.
Dom za starije osobe Ksaver pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaji za prijam u radni odnos (pdf)

Natječaj – glavna medicinska sestra/tehničar i medicinska sestra/tehničar

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

1. GLAVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
– 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završeno stručni studij sestrinstva
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
– 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj glavna med_sestra i med_sestra (pdf)

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA – NJEGOVATELJICA

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POSLOVE RADNOG MJESTA – NJEGOVATELJICA

(objavljen u “Narodnim novinama” broj : 50/19 od 17. svibnja 2019. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranicama Doma za starije osobe Ksaver )

Dom za starije osobe Ksaver ,Nemetova 2, Zagreb (u daljnjem tekstu: Dom) obavještava kandidate koji su dostavili zamolbe za radno mjesto NJEGOVATELJICA (3 izvršitelj/ica) da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju za radno mjesto NJEGOVATELJICA izabrane su :

 1. I.S.
 2. T.P. 

Obavijest o rezultatima natjecaja (pdf)

Natječaj – med. sestra/tehničar i njegovatelj/ica

 

Natječaj za radno mjesto:

1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR- 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca

Uvjeti:

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

 

2. NJEGOVATELJ/ICA – 3 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od jednog mjeseca

Uvjeti:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. završen tečaj za njegovateljicu
 3. 1 godina radnog iskustva
 4. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju ovisno za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod brojem 1. )
 4. presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu) (za radno mjesta pod brojem 1.)
 5. presliku o završenom tečaju za njegovateljicu (za radno mjesto pod brojem 2.)
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 8. presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – i s navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Dom za starije osobe Ksaver koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Natjecaj (pdf)

Natječaji za prijam u radni odnos

 

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 13.03.2019.
Urbroj: 185/19

 

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na  radna mjesta:

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

            – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Uvjeti: 

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

 

 1. NJEGOVATELJICA

          – 3 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Uvjeti: 

 1. Završena osnovna škola i tečaj za njegovateljicu
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

 

 1. POMOĆNI RADNIK/CA U KUHINJI

            – 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

 Uvjeti:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. 1 godina radnog iskustva
 3. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

 

 1. PRALJA

         – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 Uvjeti:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. 1 godina radnog iskustva
 3. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

 

     5. KUHAR/ICA

          – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara
 2. 1 godina radnog iskustva
 3. poznavanje rada na računalu
 4. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

 

 1. KUHAR/ICA

        – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara
 2. 1 godina radnog iskustva
 3. poznavanje rada na računalu
 4. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod brojem 1.   )

     4 .  presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu) (za radno mjesta pod brojem 1.)

 1. presliku o završenom tečaju za njegovateljicu  (za radno mjesto pod brojem 2.)
 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 3. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 4. potvrdu o radnom iskustvu

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“ – i s navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 Kandidati koji  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Dom za starije osobe Ksaver koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

 

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver  pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.                                              

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

RAVNATELJICA

Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaji za prijam u radni odnos (pdf)

Obavijest o izboru – pomoćni radnik u kuhinji m/ž

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POSLOVE RADNOG MJESTA – POMOĆNI RADNIK U KUHINJI M/Ž

(objavljen u “Narodnim novinama” broj : 05/19 od 16. siječnja 2019. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranicama Doma za starije osobe Ksaver )

Dom za starije osobe Ksaver ,Nemetova 2, Zagreb (u daljnjem tekstu:Dom) obavještava kandidate koji su dostavili zamolbe za radno mjesto POMOĆNI RADNIK U KUHINJI (2 izvršitelj/ica) da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju za radno mjesto POMOĆNI RADNIK U KUHINJI izabrana je :

1. M.M.S.

Obavijest o izboru – pomocni radnik u kuhinji (pdf)

Obavijest o izboru – medicinska sestra/tehničar

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POSLOVE RADNOG MJESTA – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR M/Ž

(objavljen u “Narodnim novinama” broj : 05/19 od 16. siječnja 2019. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranicama Doma za starije osobe Ksaver )

Dom za starije osobe Ksaver ,Nemetova 2, Zagreb (u daljnjem tekstu:Dom) obavještava kandidate koji su dostavili zamolbe za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (12izvršitelj/ica) da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR izabrana je:

1. F.S.

Obavijest o izboru – medicinska sestra-tehnicar(pdf)

Natječaj – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR i POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

– 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti:

1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

2. POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI

– 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

Uvjeti:

1. Završena osnovna škola
2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
3. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. životopis
2. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za med.sestru/tehničara
3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod brojem 1. )
4 . presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu) (za radno mjesta pod brojem 1.)
5. presliku svjedodžbe osnovne škole (za radno mjesto pod brojem 2.)
6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
8. potvrdu o radnom iskustvu(presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca(koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, za radna mjesta pod brojem 1. i 2.)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“ – i s navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.
Dom za starije osobe Ksaver koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.
Dom za starije osobe Ksaver pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj medicinska sestra i pomocni radnik u kuhinji (pdf)

Obavijest – natječaj – njegovatelj/ica

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor kandidata za poslove radnog mjesta – njegovateljica M/Ž

Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, Zagreb obavještava kandidate koji su dostavili zamolbe za radno mjesto NJEGOVATELJICA (2 izvršitelj/ica) da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju za radno mjesto NJEGOVATELJICA  izabrana su:

 1. Ž.B.
 2. Z.G.

Više u pdf dokumentu:
Obavijest – njegovatelj-ica (pdf)

Obavijest – natječaj – medicinska sestra/tehničar

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor kandidata za poslove radnog mjesta – medicinska sestra/tehničar M/Ž

Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, Zagreb obavještava kandidate koji su dostavili zamolbe za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (1 izvršitelj/ica) da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR  izabrana je:

 1. A.P.

Više u pdf dokumentu:

Obavijest – medicinska sestra-tehnicar (pdf)

Natječaj za radno mjesto: kuhar/ica

 

Natječaj za radno mjesto:

KUHAR/ICA – 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

UVJETI:

 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara
 2. 1 godina radnog iskustva
 3. poznavanje rada na računalu
 4. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj kuhar-ica (pdf)

Obavijest o rezultatima – natječaj – pomoćni radnik u kuhinji m/ž

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor kandidata za poslove radnog mjesta – pomoćni radnik u kuhinji m/ž

Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, Zagreb obavještava kandidate koji su dostavili zamolbe za radno mjesto POMOĆNI RADNIK U KUHINJI (1 izvršitelj/ica) da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju za radno mjesto POMOĆNI RADNIK U KUHINJI izabrana je:

 1.  LJ. P.

Obavijest o izboru (pdf)

Natječaj – pomoćni radnik u kuhinji

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb
U Zagrebu, 06.11.2018.
Urbroj: 422/18

 

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

UVJETI:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. 1 godina radnog iskustva
 3. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – POMOĆNI RADNIK U KUHINJI“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Kandidati koji  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Dom za starije osobe Ksaver koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Osobni podaci kandidata čuvaju se i obrađuju isključivo u svrhu zapošljavanja. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskorirtiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver  pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.            

Natjecaj – pomocni radnik u kuhinji (pdf)                                  

Natječaj – njegovatelj/ica

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 29.10.2018.
Urbroj: 394/18

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

NATJEČAJ

za radno mjesto:

NJEGOVATELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

UVJETI:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. završen tečaj za njegovateljicu
 3. 1 godina radnog iskustva
 4. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)
 3. Uvjerenje o završenom tečaju za njegovateljicu (preslika)
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 5. potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – NJEGOVATELJ/ICA“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Kandidati koji  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https:elji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje////branit
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver  pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.                                              

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj – njegovateljica (pdf)

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Natječaj – portir/ka

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

 

U Zagrebu, 17.10.2018.
Urbroj: 367/18

NATJEČAJ

za radno mjesto:

PORTIR/KA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

UVJETI:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. 1 godina radnog iskustva
 3. poznavanje rada na računalu
 4. položen vozački ispit B kategorije
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. Vozačku dozvolu (preslika)
 5. potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – PORTIR/KA“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver  pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.                                              

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj – portir-ka (pdf)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor kandidata za poslove radnog mjesta – ekonom/vozač (M/Ž)

(objavljen u “Narodnim novinama” broj: 79/18 od 05. rujna 2018. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranicama Doma za starije osobe Ksaver)

Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, Zagreb obavještava kandidate koji su dostavili zamolbe za radno mjesto ekonom/vozač (1 izvršitelj/ica) da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju za radno mjesto ekonom/vozač izabran:

 1.  D.K.

Obavijest o rezultatima natjecaja (pdf)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor kandidata za poslove radnog mjesta – medicinska sestra/medicinski tehničar (M/Ž)

Nakon provedenog postupka po javnom natječaju za radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar odabran: Deni Dovrtelj

Obavijest o rezultatima javnog natječaja stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto socijalni radnik (M/Ž)

Nakon provedenog postupka po javnom natječaju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto socijalni radnik izabrana je: Tena Benić

Obavijest o rezultatima natjecaja (pdf)

Obavijest o provedbi postupka testiranja – ekonom/vozač

 

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

 

OBAVIJEST O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA
U POVODU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA
NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO EKONOM/VOZAČ
U DOMU KSAVER
OBJAVLJENOG 05.09.2018.

 

Kandidati/kandidatkinje koji/koje su svoje prijave podnijeli/podnijele pravodobno i ispunjavaju propisane formalne uvjete u natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 79/2018 od 05.09.2018. godine.

pozivaju se na testiranje – intervju
koji će se održati 24.09.2018. (ponedjeljak) i 25.09.2018. (utorak)

Kandidati/kandidatknje koji/koje su svoje prijave podnijeli/podijele pravodobno i ispunjavaju propisane formalne uvjete u natječaju objavljenom na Narodnim novinama, broj 79/2018 od 05.09.2018. testiraju se u Domu za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, i to 24.09.2018. i 25.09.2018. godine prema rasporedu koji utvrđuje Dom za starije osobe Ksaver.

 

Kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele prijavu testiraju se provjerom znjanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog  mjesta i osnovno poznavanje rada na računalu.

Pravila testiranja:

 1. Prije početka testiranja obavlja se uvid u indentifikacijsku ispravu (važeća osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta kandidata u predmetnom natječaju. Kandidati/kandidatkinje koji/koje ne mogu dokazati identitet osobe prijavljene na natječaj ili se utvrdi da nisu podnijeli/podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje ne mogu pristupiti testiranju.
 2. Nakon utvrđivanja identiteta i statusa kandidata, kandidati/kandidatkinje pristupaju intervju-u.
 3. Za svako pitanje dodjeljuje se od 0 do 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja, Komisija će utvrditi listu kandidata

Obavijest o provedni postupka testiranja – ekonom-vozac (pdf)

Natječaj – medicinska sestra/tehničar

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 07.09.2018.
Urbroj: 301/18

 

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probno rad od 2 (dva) mjeseca

UVJETI:

 1. srednjoškolsko obrazovanje za medicinkse sestre/tehničare
 2. položen stručni ispit
 3. odobrenje za samostalni rad
 4. poznavanje rada na računalu
 5. 1 godina radnog iskustva
 6. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)
 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 4. Važeće odobrenje za samostalan rad ( licencu), koje je izdala Hrvatska komora medicinskih sestara ( preslika)
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 6. Potvrdu o radnom iskustvu (dokaz ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • potvrdu o podacima evidentiranim u maičnoj evidenciji HZMO-a
 • presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Kandidati koji  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver  pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.                                               

RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj medicinska sestra (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA