Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Natječaj – pomoćni radnik u kuhinji

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb
U Zagrebu, 06.11.2018.
Urbroj: 422/18

 

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

UVJETI:

  1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
  2. 1 godina radnog iskustva
  3. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  1. Životopis
  2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)
  3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
  4. potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – POMOĆNI RADNIK U KUHINJI“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Kandidati koji  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Dom za starije osobe Ksaver koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Osobni podaci kandidata čuvaju se i obrađuju isključivo u svrhu zapošljavanja. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskorirtiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver  pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.            

Natjecaj – pomocni radnik u kuhinji (pdf)                                  

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA